1051 Budapest, Sas u. 25.  ·  +36 1 473 0055 vagy +36 1 312 3065  ·  titkarsag@maviz.org

Szövetségünkről

Szakmai munka

A Magyar Víziközmű Szövetség megalakulása

A Víz- Csatornamű és Fürdő Vállalatok Országos Szakmai Szövetsége 1990-ben alakult meg, amely később – a Magyar Fürdőszövetség önállóvá válásával – Víz- és Csatornaművek Országos Szakmai Szövetsége néven, majd 2005-től már Magyar Víziközmű Szövetség (röviden: MaVíz) néven teljesedett ki és szakmai viszonylatban jelenleg is hatékonyan működik. A Szövetséget több mint 150 tagszervezet alkotja, közöttük víziközmű-szolgáltatók, vízipari, kereskedelmi, szolgáltatói cégek, oktatási intézmények.

Szervezeti felépítés

Szervezeti felépítés

Tagsági formák

A Magyar Víziközmű Szövetség tagja jogállás szerint lehet üzemeltető tag, vízipari tag vagy pártoló tag.

Az üzemeltető tagok a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. év CCIX. törvény hatálya alá tartozó, víziközmű-szolgáltatást végző gazdálkodó szervezetek lehetnek.

Vízipari tag olyan jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság lehet, amely tevékenysége révén az üzemeltető tagok víziközmű-működtetési tevékenységéhez termékkel, illetve szolgáltatással hozzájárul.

A Szövetség pártoló tagja lehet jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli oktatási, kutatási, közgyűjteményi intézmény, közhasznú szervezet, alapítvány, egyesület, köztestület, és más olyan szervezet, mely elsődleges célként nem gazdálkodási tevékenység folytatására alakult (non-profit szervezet).

Fő tevékenységeink

A különböző tulajdoni struktúrájú szervezetek közel 24 ezer dolgozója mintegy 500 milliárd forint állóeszköz értékű víziközmű vagyon szakszerű, biztonságos üzemeltetéséért felelős, és felelősséget érez annak nagy eszközigényű, hosszú távú fejlesztéséért, a fogyasztók európai mércéjű, magas szakmai színvonalú és magas fokú szakmai biztonságot igénylő kiszolgálásáért.


Érdekképviselet

A Magyar Víziközmű Szövetség kezdeményezi, koordinálja, szervezi a tagjainak összehangolt fellépését mindazon kérdésekben, melyek érdekeik érvényre juttatása körében bármely téren felmerülnek.

Tagjai összehangolt véleménye alapján állást foglal a víziközmű-szolgáltatók működését és gazdálkodását érintő országos szintű döntések és szabályozók tervezeteivel kapcsolatban, képviseli tagjai érdekeit az állami és kormányzati szervek valamint társadalmi szervezetek előtt.

Figyelemmel kíséri a vonatkozó jogszabályok gyakorlati érvényesülését és szükség szerint az illetékes jogalkotó, törvény-előkészítő szerveknél kezdeményezi a tagjainak gazdálkodását nehezítő szabályozók, intézkedések felülvizsgálatát, módosítását.

Közreműködik a szakmai oktatás megszervezésében. Az oktatási feladatok koordinálásával elősegíti a korszerű vezetési, irányítási módszerek nemzetközi tapasztalaton alapuló terjesztését.

Kidolgozza és karbantartja a tagjainak szakmai-etikai normáit valamennyi, de különösen a fogyasztókkal történő kapcsolattartás területén. Ügyel ezek betartására és fellép az általánosan elfogadott normáktól eltérő magatartással szemben. Ezzel összefüggésben szakmai etikai bizottságot működtet, amely más szakmai (területi) etikai bizottságokkal munkamegosztásban tevékenykedik.

Segíti a tagjai és más nyomvonalas közművek üzemeltetői, valamint egyéb vállalkozók közötti együttműködést.


Képzések

A Magyar Víziközmű Szövetségnek évek óta egyik legfontosabb stratégiai eleme a víziközmű ágazat munkaerő utánpótlásával kapcsolatos kérdések felkarolása, a magas színvonalú szakemberállomány kialakítása és hosszú távú fenntartása. Kiemelten kívánjuk kezelni a víziközmű ágazatban jelenlévő munkaerőhiány feloldását, a szektor számára szükséges továbbképzések ágazati szinten történő kezelését a jogszabályi feltételeknek megfelelően.

Képzési tevékenységünkről itt olvashatnak bővebben.


Információtranszfer

A Szövetség – Titkársága útján – napi levelezési és információs kapcsolatot tart fenn a jogalkotókkal és más partnereivel, szakmai érdekképviseleti, szervezési, oktatási és informatív tevékenységével kívánja elősegíteni a szakma fejlődését.


Kiadványok

A Szövetség évente 6 alkalommal jelenteti meg Vízmű Panoráma című folyóiratát. A színvonalas szakmai írásokat tartalmazó, online módon megjelenő kiadvány szakmai körökön kívül is elismert.

A MaVíz rendszeresen ad ki szakkönyveket, gyermekeknek és felnőtteknek szóló tájékoztató füzeteket, valamint Víz Világnapi kiadványokat, melyeket a tagszervezeteink és egyéb érdeklődők is kedvező áron rendelhetik meg. Részletek a Kiadványok menüpontra kattintva érhetők el.


Rendezvények

 Magyar Víziközmű Szövetség évente mintegy 30 szakmai rendezvényt - konferenciát, értekezletet, bizottsági ülést szakmai napot, oktatást, ünnepséget - és más eseményt szervez, amelyeken alkalmanként  akár 500 résztvevő - szakember, állami, kormányzati, önkormányzati vezetők és képviselők, közéleti személyiségek, valamint esetenként a nemzetközi szakmai körök képviselői is részt vesznek.


Szakmai munka

A Magyar Víziközmű Szövetség munkáját a résztvevő gazdálkodó szervezetek legjobb szakembereiből alakított, választott szakmai szervek segítik, melyek a szakma fejlesztési igényei, a Közgyűlés, az Elnökség, valamint a Vízipari Tagozat Vezetőség döntései szerint látják el küldetésüket:

  • Műszaki Bizottság

  • Gazdasági Bizottság

  • Jogi Bizottság

  • Laboratóriumi Bizottság

  • Értékesítési Bizottság

  • Informatikai Bizottság

  • Humánpolitikai Bizottság

  • tematikus teamek, ad hoc munkacsoportok